Værdier, formål og vision

Værdigrundlag:

 • DOF Lillebælt hviler på den danske folkeoplysnings værdier og traditioner, og ser ingen modsætning mellem dette og nytænkning med hensyn til aktiviteter og organisationsformer
 • DOF Lillebælt lægger vægt på en respektfuld og ordholdende tilgang til kursister, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • DOF Lillebælt ser positivt på udvidet samarbejde mellem aftenskoleverdenen og det øvrige foreningsliv, uddannelsessystemet og andre tilgrænsende sektorer af samfundslivet
 • DOF Lillebælt er åben over for impulser og erfaringer fra verden uden for Danmarks grænser
 • DOF Lillebælt tror på videndeling som en proces, der gavner alle involverede parter

 

DOF Lillebælts formål er:

 • at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning samt arrangere kulturelle og debatskabende arrangementer
 • på grundlag af den enkelte deltagers erfaringer og forudsætninger at medvirke til vedkommendes personlige og faglige udvikling
 • at alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund
 • at medvirke til at fjerne uligheder, der måtte være fremkommet på grundlag af manglende deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv på et tidligere tidspunkt
 • at styrke indsigten i og forståelsen for nationale og internationale forhold og derved gøre deltagerne bedre rustet til at leve i en specialiseret og globaliseret verden
 • at forestå specialundervisning og forberedende voksenundervisning
 • at forestå indtægtsdækket foredrags- og kursusvirksomhed
 • at forestå projekter af almennyttig karakter

Vi har en vision om:

 • at være kendt og anerkendt for høj kvalitet i vore kurser og et højt serviceniveau i betjeningen af vore kursister
 • at være en foretrukket arbejdsplads for kompetente og engagerede undervisere
 • at udvikle vores kursusudbud løbende i takt med at behov og forventninger ændrer sig hos kursister og samarbejdspartnere
 • at fastholde og styrke vores position som foretrukket samarbejdspartner for myndigheder, institutioner og organisationer på lokalt, regionalt og landsdækkende niveau
 • at stille erfaringer og viden til rådighed for andre aktører på området ved aktiv deltagelse i samråd, udvalg, arbejdsgrupper og enkeltarrangementer